Матеріали по мітці ‘Байрон’

Урок розвитку мовлення «Спілкування з Байроном»

Мета: розвивати усне та писемне зв’язне мовлення, творчі здібності учнів; повторити вивчений матеріал; учити писати твори-листи до літературних героїв або письменників.

Додаткове читання. Образ Мазепи у творах світової літератури

Мета: познайомитись з образом Івана Мазепи у творах світової літератури та мистецтва; активувати читацький інтерес учнів; формувати уміння презентувати результати своєї роботи.

Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф

Мета: поглибити знання учнів з теорії літератури про романтизм, романтичну поему, романтичного героя, про творчість Байрона; формувати аналітичне читацьке вміння, уміння будувати аргументоване власне висловлювання; виховувати любов до історії України, до батьківщини.

Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета

Мета: поглибити знання з теорії літератури про лірику, дати поняття про байронічного героя; навчати вдумливого читання ліричних творів; розвивати творчі здібності, уміння аналізувати; виховувати любов до прекрасного.

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму

Мета: познайомити учнів з особистістю поета та його романтичним світоглядом; сприяти вихованню власного світогляду та читацьких інтересів; навчити сприймати лекційний матеріал і складати тезисні конспекти.

Поетичне новаторство творів Д. Г. Байрона

Джордж Гордон Байрон, англійській лорд, був людиною вільнодумною. Його політичні, религійні та моральні погляди разюче відрізнялися від поглядів класу аристократії, до якого поет належав з народження.

Твір до ЗНО: Характер та світогляд романтичного героя на прикладі поеми Д.Н.Г. Байрона “Мазепа”

Поема «Мазепа» Байрона – це ліро-епічний твір, тому що в ньому наявна розповідь про події, вчинки персонажів, і водночас змальовані ліричні переживання героя, розвиток його емоцій, його внутрішній світ. «Мазепа» – романтичний твір, в ньому наявний романтичний герой, це український гетьман.

Краткое описание поэмы Байрона «Мазепа»

Поэма «Мазепа» Байрона – это лиро-эпическое произведение, так как в нем присутствует рассказ об исторических событиях, поступках персонажей, и одновременно изображены лирические переживания героя, развитие его эмоций, его внутренний мир. «Мазепа» – романтическое произведение, в нем действует романтический герой, это украинский гетман.

Романтизм Байрона

Джордж Гордон Байрон, английский лорд, был человеком вольнодумным. Его политические, религиозные и моральные взгляды разительно отличались от взглядов класса аристократии, к которому поэт принадлежал с рождения. Это в полной мере отразилось в его творчестве, в его пылкой и мятежной поэзии. Как творческий метод поэт пророведовал романтизм. А идеи романтизма утверждают самоценность каждой личности, ее право на свободу взглядов, на индивидуализм. Герой романтизма – бунтарь, а сам Байрон как личность и как творец как нельзя лучше подходит под это определение. Даже среди романтиков того времени Байрон – отдельная, очень яркая фигура.