Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості твору та «магічного реалізму» як літературного напряму; розвивати навички аналізу літературного твору великого обсягу, уміння виділяти істотні ознаки, визначати їхню роль у творі, висловлювати й аргументувати свою думку; розширювати кругозір учнів; виховувати інтерес до літератури, гуманізм, активну громадську позицію, почуття своєї причетності до історії та майбутнього.

Алегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

Мета: допомогти учням зрозуміти зміст, ідейно-художні особливості твору, сприйняти алегорію; розвивати навички виділення ключових епізодів, характерних деталей, рис «магічного реалізму»; уміння висловлювати думки з приводу прочитаного, почутого; виховувати інтерес до літератури, до проблем, порушених автором у творі, гуманізм.

Життєвий і творчий шлях відомого колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсії Маркеса

Мета: ознайомити і зацікавити учнів подробицями життя і творчості письменника; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення в ній головного, уміння визначати проблематику та тематику творів, ознаки літературних напрямів; виховувати прагнення до пізнання, любов до літератури, естетичний смак.

Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»

Мета: допомогти учням осягнути ідейно-художні особливості, естетичну вартісність твору письменника; розвивати навички аналізу художнього твору, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати почуття поваги до національних особливостей інших народів, любов до природи, естетичний смак.

Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»

Мета: показати учням роль національних художніх традицій у розкритті ідейно-естетичного змісту повісті; розвивати вміння аспектного аналізу твору, навички естетичного дослідження; виховувати інтерес, толерантне ставлення до цінностей і традицій інших народів.

«Старий і море» — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ ст.

Мета: допомогти учням глибше усвідомити притчевий характер твору, особливості стилю письменника та його вплив на розвиток світової художньої прози; розвивати навички характеризування героїв, визначення ідей, особливостей стилю, уміння висловлювати особисте ставлення до проблем, висвітлених у творі; виховувати гуманістичне й оптимістичне світобачення,прагнення до гармонійного життя.

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»

Мета: допомогти учням розкрити філософсько-символічне наповнення сюжету твору, окреслити його художню своєрідність; розвивати й удосконалювати навички проблемного аналізу твору, асоціативне й образне мислення; виховувати прагнення протистояти несприятливим обставинам життя, чинити мужній опір недосконалості світу й ніколи не втрачати людської гідності.

Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея

Мета: зацікавити учнів особистістю Е. Хемінгуея, окреслити особливості його творчої еволюції, новаторський характер прози; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного, висловлення власної думки; виховувати прагнення до пізнання, до активної позиції в житті, отпимістичного світобачення.

Написання твору за романом Альбера Камю «Чума»

Мета: допомогти учням глибше усвідомити філософський, загальнолюдський зміст роману, його ідеї, художні особливості; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння висловлювати думки й аргументувати їх, наводячи цитати з тексту; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей.

Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума»

Мета: допомогти учням визначити особливості композиції, індивідуального стилю письменника, ідейно-художні особливості твору та його значення; розвивати навички аналізу прозових творів, висловлення власних думок та їх аргументування, уміння вести дискусію; виховувати активну гуманістичну життєву позицію.